تقویم کنفرانس

آخرين مهلت ارسال مقالات: 30 دی 1394

اعلام نتایج داوری مقالات: حداکثر 15 بهمن 1394

آخرین مهلت ثبت نام: 25 بهمن 1394

آخرين مهلت ثبت نام با تاخیر: 5 اسفند 1394

تاريخ برگزاري: 20- 19 اسفند 1394